Szolgáltatás igénybevétel céljából jelentkezés/regisztráció elküldésével az ügyfél hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait (név, e-mail cím, számlázási cím, telefonszám) a Times & Afra Kutyaiskola (1106 Budapest, Sárgarózsa utca 47.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/697 számú rendelet (GDPR) 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján további kapcsolattartás, véleménykérés és egyéb tájékoztatás céljából az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozáshoz, tiltakozáshoz való jog. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelőhöz, illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A közölt személyes adatokat a Times & Afra Kutyaiskola külföldre nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza.
Bővebb információkért olvassa el ezen az oldalon a “Részletes adatkezelési tájékoztatót”.

Tájékoztatás kép- és hangfelvétel készítéséről:

A foglalkozásainkon való részvétellel a látogatók elfogadják, hogy az eseményekről a Times & Afra Kutyaiskola vagy az általa feljogosított harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket készíthetnek, amelyeken, mint látogatók feltűnhetnek, de ezzel összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben. A kép,- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan. Adatkezelő a későbbiekben korlátozás nélkül, szabadon jogosult az érintettről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a jövőbeni rendezvényeinek népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogaid tiszteletben tartásával.

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei :
A Times & Afra Kutyaiskola tulajdonosa Oláh Tímea ( Telefon: 06202888054, [email protected]) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében. 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 3. Meghatározások
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, érdeklődőket is);
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény;
elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
cookie: a Times & Afra Kutyaiskola a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a viasaletravel.hu oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
IP cím: Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt számítógépnek, mobiltelefonnak, tabletnek stb. van IP-címe, ugyan úgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz: egyes gépeknek, eszközöknek több címük is lehet. 4. Az adatkezelés elvei
a Times & Afra Kutyaiskola megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
5. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). a Times & Afra Kutyaiskola. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatok valódiságáért, és az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra
szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség. 5. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
a Times & Afra Kutyaiskola általában adatkezelőtől adatkezelői alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyfél személyes adatait:
1. a Times & Afra Kutyaiskola által üzemeltetett valamely honlap, oldal
2. a Times & Afra Kutyaiskola vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, hírlevél szolgáltatóval,);
3. az informatikai fejlesztéshez szükséges weboldal használat és szokások rögzítésével foglalkozó vállalkozás
4. könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival a termék kifizetése
bankkártyás tranzakciót szolgáltató cégek.
5. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Times & Afra Kutyaiskola által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: [email protected], Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).
a Times & Afra Kutyaiskola az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
4. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. 6. Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Times & Afra Kutyaiskola visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Times & Afra Kutyaiskola köteles tájékoztatást adni. Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Times & Afra Kutyaiskola kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
2. nem terjed ki az anonim adatokra;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
a Times & Afra Kutyaiskola a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól a Times & Afra Kutyaiskola ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni. 7. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
a Times & Afra Kutyaiskola az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. a Times & Afra Kutyaiskola az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). a Times & Afra Kutyaiskola azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 8. Az ügyfél törléshez való joga
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére. a Times & Afra Kutyaiskola indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
1. a Times & Afra Kutyaiskola kezeli e személyes adatokat, és
2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Times & Afra Kutyaiskola a személyes adatokat kezeli.
a Times & Afra Kutyaiskola indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
2. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
3. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
a Times & Afra Kutyaiskola indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
1. az adatkezelés a Times & Afra Kutyaiskola vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
2. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Times & Afra Kutyaiskola kezeli a személyes adatait, és
3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél
tiltakozásával szemben.
a Times & Afra Kutyaiskola indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
2. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
4. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
a Times & Afra Kutyaiskola l az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). a Times & Afra Kutyaiskola azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 9. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
a Times & Afra Kutyaiskola korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát. a Times & Afra Kutyaiskola korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
a Times & Afra Kutyaiskola korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
2. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
a Times & Afra Kutyaiskola korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
• az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Times & Afra Kutyaiskola jogos érdekei céljából, és
• az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Times & Afra Kutyaiskola általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
a Times & Afra Kutyaiskola az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). a Times & Afra Kutyaiskola azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha a Times & Afra Kutyaiskola korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
a Times & Afra Kutyaiskola nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben. 10. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Érintett kérelme:
Tájékoztatáshoz való jog – Határidő : amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog – Határidő : egy hónap
Helyesbítéshez való jog – Határidő : egy hónap
Törléshez való – Határidő : jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog – Határidő : indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog – Határidő: egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás – Határidő : kézhezvételekor
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.
13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
a Times & Afra Kutyaiskola az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol. 11. Panasz benyújtásához való jog
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az adatkezelő azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; weboldal: www.naih.hu. 12. A jelen tájékoztató módosításai
A Times & Afra Kutyaiskola fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Times & Afra Kutyaiskola adott esetben levélben, a honlapján vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról. Érvényes: 2021. október 1- től visszavonásig.
 
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept